Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu i realizuje obowiązek informacyjny wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

AsPhys Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku
ul. gen J. Dąbrowskiego 9
biuro@asphys.com

NIP: 6423218471,
REGON: 38382338300000
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS: 0000793622,
Kapitał zakładowy 270.000,00 zł 

Dane kontaktowe:  e-mail: biuro@asphys.com; tel. +48 32 218 04 70

(dalej zwany „Administratorem.”)

Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu:

ASPHYS S.A. gromadzi i przetwarza dane osobowe Usługodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:

  • RODO;
  • krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

ASPHYS S.A. przetwarza dane osobowe podane przez Usługodawcy w procesie umówienia i wykonywania Terapii zdalnej oraz dane osobowe w postaci wizerunku Usługodawcy, a także w dokonywania Rezerwacji wizyty za pośrednictwem serwisu eTERAPIA24.

Szczegółowe podstawy prawne i cele przetwarzania są następujące:

  1. Dane osobowe podane podczas Rezerwacji wizyty w postaci: imię, nazwisko, nr telefonu Użytkownika.
  2. Dane osobowe podane w procesie umówienia i wykonywania Terapii zdalnej w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu Usługodawcy.
  3. Dodatkowe cele przetwarzania to m.in. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z serwisu eTERAPIA24, zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych, analitycznych i statystycznych, by ulepszać usługę. Podstawa prawna: zgoda o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych:

  1. Dane osobowe Usługodawcy przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy na korzystanie z serwisu eTERAPIA24.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody.
  3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane mogą być przetwarzane w innym celu, w sytuacji gdy będzie istnieć ku temu podstawa prawna.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie podmiotom, które będą wykonywać dla niego usługi niezbędne do świadczenia i obsługi Terapii zdalnej i Rezerwacji wizyty. Podmiotami takim są zwłaszcza dostawcy następujących usług: Comfortel Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach, ul. Dojazdowa 9B (NIP: 6462714151) świadczący usługi utrzymania technicznego serwisu eTERAPIA24, firmy kurierskie, biura księgowe, kancelarie prawne. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych przez każdy z takich podmiotów odbywać będzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zgodnie z poleceniami Administratora. Odbiorcy usług będą mieli dostęp tylko do takich danych jakie są niezbędne w celu realizacji przez nich usług. 

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Twoje prawa:

Każdemu Usługodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Usługodawca może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek), użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie prawa jakie przysługują Użytkownikowi będą wykonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a zwłaszcza przepisami RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu:

Informujemy, że w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na podstawie RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zabezpieczenie danych:

Administrator zapewniający świadczenie przez Usługodawcę Terapii zdalnej i Rezerwacji wizyty korzysta z rozwiązania informatycznego, serwisu eTERAPIA24, które gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych, w tym celu sesja połączeniowa w sieci Internet jest szyfrowana, co uniemożliwia nieuprawnionego przechwycenie danych przez osoby nieuprawnione.

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania serwisu eTERAPIA24, wykorzystywane są pliki cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Usługodawcy, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.

Do plików cookies dostęp maja przedstawiciele ASPHYS, obsługujący serwis eTERAPIA24.

Usługodawca może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu eTERAPIA24. Każdy Usługodawca może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

Serwis  eTERAPIA24 wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

Sesyjne  – usuwane wraz z zakończeniem sesji Terapii zdalnej, Rezerwacji wizyty

Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

  1. Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości  strony internetowej do preferencji Usługodawcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych

Zmiany polityki prywatności:

Administrator uprawniony jest do zmiany postanowień Polityki Prywatności.