Regulamin korzystania z serwisu eTerapia24

Regulamin korzystania z serwisu eTERAPIA24

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. eTERAPIA24 – nazwa własna (handlowa) określająca zespół środków technicznych i organizacyjnych będących serwisem internetowym, prowadzony przez ASPHYS S.A. i jest dostępny w domenie eterapia24.pl. Za pomocą tego serwisu można:
 • zrealizować Terapii zdalnej, prowadzoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub
 • dokonać Rezerwacji wizyty u Usługodawcy drogą elektroniczną

       na warunkach określonych w Regulaminie.

 1. AsPhys – nazwa własna (handlowa) określająca zespół środków technicznych i organizacyjnych będących serwisem internetowym, prowadzony przez ASPHYS S.A. i jest dostępny w domenie asphys.com. Serwis jest przeznaczony do wspomagania codziennej pracy gabinetów i / lub placówek medycznych
 2. ASPHYS S.A – AsPhys S.A. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Dojazdowa 9B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy, pod numerem KRS 0000793622, posługującą się numerami NIP: 6423218471 i REGON: 383823383, z kapitałem zakładowym w wysokości 270.000,00 zł. Jest dysponentem i administratorem serwisów: AsPhys i eTERAPIA24, z którego może korzystać Usługodawca na podstawie zawartej umowy z ASPHYS S.A.
 3. Usługodawca – podmiot i/lub jego uprawnieni przedstawiciele (pracownicy i współpracownicy), który na podstawie zawartej umowy z ASPHYS S.A., może korzystać z serwisu AsPhys i/lub serwisu eTERAPIA24 dla potrzeb świadczenia Użytkownikom swoich Usług w ramach Terapii Zdalnej i/lub umożliwiać swoim Użytkownikom dokonanie Rezerwacji wizyt.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu eTERAPIA24. Użytkownikiem może być osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
 5. Terapia zdalna – Usługa świadczona drogą elektroniczną i stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umożliwia dwukierunkową, w czasie rzeczywistym, komunikację Użytkownika z Usługodawcą prowadzoną przy zastosowaniu dostępnych środków komunikacji elektronicznej, m.in. sesja audio, sesja audio wideo, sesja tekstowa, przesyłanie i udostępnianie on-line dokumentów i obrazów w powszechnie używanych formatach.
 6. Rezerwacja wizyty – zarezerwowanie wizyty u Usługodawcy, w terminie wybranym przez Użytkownika, widniejącym w formularzu rezerwacyjnym. Rezerwacja wizyty następuje w momencie potwierdzenia rezerwacji przez Użytkownika, co następuje poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego, zaakceptowania Regulaminu oraz wpisania poprawnego kodu weryfikacyjnego przekazanego za pomocą wiadomości SMS.
 7. Usługa – zbiór usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu eTERAPIA24 na podstawie Umowy (świadczone drogą elektroniczną). Szczegółowe funkcjonalności Usługi opisane są w Regulaminie. Usługi stanowią łącznie usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług, regulujący zasady świadczenia Usługi. Regulamin jest regulaminem, o  którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Dane osobowe – dane osobowe Użytkownika i Usługodawcy, których zakres określa Regulamin. Dane Użytkownika i Usługodawcy przetwarzane są przez ASPHYS S.A. na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w dokumencie Polityka Prywatności.
 10. Polityka Prywatności – dokument udostępniony na stronach serwisu eTERAPIA24, realizujący obowiązek, o którym mowa w art. 13 RODO, zawierający informacje o podstawach i celach przetwarzania danych, a także prawach przysługujących Użytkownikowi.
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 12. Strony – oznacza Użytkownika, Usługodawcę oraz ASPHYS S.A.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu eTERAPIA24 przez Usługodawcę i Użytkownika.
 2. Korzystającym z serwisu eTERAPIA24 jest Usługodawca na warunkach i zasadach określonej w umowie zawartej pomiędzy Stronami.
 3. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkownika jest Usługodawca.
 4. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Usługodawcę z funkcjonalności serwisu eTERAPIA24, jest akceptacja Regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin Usługodawca oświadcza, że:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. potwierdza zgodność swoich Danych osobowych, danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych kontaktowych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w serwisie eTERAPIA24,
  3. wyraża zgodę na warunki i zasady korzystania z serwisu eTERAPIA24, z uwzględnieniem okoliczności, że Terapia zdalna i/lub Rezerwacja wizyty jest świadczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Usługodawca przed rozpoczęciem korzystania z serwisu eTERAPIA24 zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Usługodawca może zapisać Regulamin na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści następuje poprzez zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem możliwości skorzystania z tego serwisu. Każda zmiana Regulaminu przez ASPHYS wymaga ponownego zapoznania się z nim i jego ponownej akceptacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 8. Korzystanie z serwisu eTERAPIA24 możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu eTERAPIA24 opisane są w Artykule 6. Regulaminu.

Artykuł 3. Zasady korzystania z serwisu eTERAPIA24

Zasady korzystania z Terapii zdalnej

 1. Umówienie Terapii zdalnej:
  1. Umówienie Terapii zdalnej odbywa się poza serwisem eTERAPIA24, np. przy pomocy kontaktu bezpośredniego (telefonicznie lub mailowo) Użytkownika z Usługodawcą lub za pośrednictwem platform innych dostawców, z którymi jest ustanowiona integracja z serwisem eTERAPIA24;
  2. Wnoszenie opłat przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za wykonaną Terapii zdalnej mogą odbywać się za pośrednictwem serwisu eTERAPIA24 lub metodami ustalonymi pomiędzy nimi;
  3. po umówieniu Terapii zdalnej, na podany Usługodawcy adres e-mail, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wizyty, w której wskazane będą: imię i nazwisko Użytkownika, imię i nazwisko Usługodawcy, data Terapii zdalnej oraz dane określające Usługodawcę.
 2. Warunki uczestniczenia w Terapii zdalnej:
  1. uczestnictwo w Terapii zdalnej możliwe jest tylko przez osobę, która jest Użytkownikiem (występuje w roli klienta/pacjenta) i umówiła z Usługodawcą Terapii zdalnej;
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obecność w ustalonym terminie Terapii zdalnej,
  3. Sesja Terapii zdalnej będzie aktywna dla Użytkownika przez cały czas trwania zaplanowanej Terapii zdalnej. Czas trwania sesji na bieżąco określa Usługodawca prowadzący Terapię zdalną.
 3. Odwoływanie Terapii zdalnej:
  1. W celu odwołania Terapii zdalnej lub zmiany jej terminu, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio (telefonicznie lub mailowo) z Usługodawcą. Zasady odwoływania Terapii zdalnej określa Usługodawca.
  2. W przypadku odwołania Terapii zdalnej przez Użytkownika lub przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail.
 4. Korzystanie z serwisu eTERAPIA24 przez Usługodawcę wymaga założenia konta oraz subkont przyporządkowanych jego pracownikom i współpracownikom.
 5. Korzystanie z serwisu eTERAPIA24 przez Użytkownika nie wymaga zakładania konta. Użytkownik i umówiona Terapia zdalna są identyfikowane na podstawie linku wygenerowanego automatycznie przez eTERAPIA24 i wysłanego wiadomością e-mail do Użytkownika.

Zasady Rezerwacji wizyt

 1. Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom samodzielnej Rezerwacji wizyty na konsultacje oraz zabiegi fizjoterapeutyczne świadczone przez Usługodawcę.
 2. Usługi świadczone przez ASPHYS S.A. polegają między innymi na:
  1. udostępnianiu listy Usługodawców korzystających z serwisu AsPhys;
  2. udostępnianiu Użytkownikom funkcjonalności polegającej na wyszukiwaniu Usługodawcy według kryterium geograficznego; rodzaju problemu medycznego obsługiwanego przez danego Usługodawcę, dostępności w zadanym przedziale czasu;
  3. prezentowaniu informacji o Usługodawcy oraz jego przedstawicieli
  4. udostępnienie funkcjonalności Rezerwacji wizyty.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Rezerwacji wizyt przez Użytkownika jest nieodpłatne.
 4. W następstwie wypełnienia przez Użytkownika formularza rezerwacyjnego, zaakceptowania Regulaminu oraz wpisania poprawnego kodu weryfikacyjnego (Rezerwacja Wizyty), dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 5. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 6. Korzystanie z funkcji Rezerwacji wizyty nie wymaga zakładania konta Użytkownika w serwisie eTERAPIA24. Użytkownik identyfikowany jest po podanych przez niego w formularzu rezerwacyjnym danych osobowych (imię oraz nazwisko) oraz numerze telefonu komórkowego (Dane Użytkownika).
 7. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Rezerwacja wizyty, jest wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz akceptacja Regulaminu. Formularz rezerwacyjny wymaga podania:
  1. imienia oraz nazwiska Użytkownika – dane niezbędne do identyfikacji Użytkownika;
  2. numer telefonu komórkowego Użytkownika – dane wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika oraz, w przypadku Rezerwacji wizyty, przesłania Użytkownikowi kodu za pomocą wiadomości SMS niezbędnego do jej potwierdzenia.
 8. Podanie Danych Użytkownika na etapie wypełniania formularza rezerwacyjnego jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu dokonania Rezerwacji wizyty oraz zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. Podane przez Użytkownika na etapie wypełniania formularza rezerwacyjnego dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz numer telefonu komórkowego będą przetwarzane przez ASPHYS S.A. wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu udostępnienia (przekazania) tych danych wybranemu Usługodawcy.
 10. ASPHYS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za to czy zarezerwowana wizyta się odbędzie oraz za jakiekolwiek działania lub zaniechania Usługodawcy. Serwis nie udostępnia funkcjonalności anulowania wizyty przez Usługodawcę.

Artykuł 4. Dane osobowe

 1. ASPHYS A. gromadzi i przetwarza dane osobowe Usługodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:
  • RODO;
  • krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. ASPHYS S.A. pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Usługodawcę dla celów korzystania z serwisu eTERAPIA24.
 3. W związku z wykonywaniem Terapii zdalnej wymagane jest udzielenie przez Usługodawcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, także w postaci ich wizerunku. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację Terapii zdalnej.
 4. W serwisie eTERAPIA24 będą przetwarzane dane osobowe Usługodawcy jedynie w związku ze realizacją Terapii zdalnej.
 5. ASPHYS S.A. jako administrator danych osobowych na stronach serwisu eTERAPIA24 publikuje Politykę Prywatności zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO.
 6. Serwis eTERAPIA24 wykorzystuje pliki cookies, szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.

Artykuł 5. Wymagania techniczne oraz okna serwisowe

 1. Dla prawidłowego działania serwisu eTERAPIA24 wymagane jest aby Użytkownik i Usługodawca:
  1. posiadanie sprzętu komputerowego lub urządzenia mobilnego ze zaktualizowanym oprogramowaniem, które zapewnia dostęp do sieci Internet. Konfiguracja sprzętowa urządzeń musi umożliwiać swobodne, niezakłócone korzystanie z sieci Internet i nowoczesnych stron internetowych;
  2. korzystał z zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Firefox lub Chrome) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
  3. posiadał włączoną obsługę Cookies.
 2. Dodatkowo dla prawidłowego wykonywanie Terapii zdalnej wymagane jest aby Użytkownik i Usługodawca:
  1. korzystał ze stanowiska komputerowego (laptop lub komputer stacjonarny) ze zaktualizowanym oprogramowaniem (system operacyjny Windows lub macOS), pamięć RAM min. 4 GB, procesor min. 2-rdzeniowy 1.6 GHz lub szybszy, ekran o rozdzielczości min. 1280×720, kamera internetowa min, mikrofon, głośnik dostęp sieci Internet oraz do poczty elektronicznej (e-mail);
  2. dla zapewnienia należytej jakości, Użytkownik i Usługodawca winni zapewnić łączę dostępu do sieci Internet o przepływności nie gorszej niż 6 Mbps przypadające na jedno stanowisko komputerowe.
 3. Użytkownik i Usługodawca zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić warunki techniczne określone powyżej, jako niezbędne do korzystania z serwisu eTERAPIA24.
 4. ASPHYS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika i Usługodawcy z serwisu eTERAPIA24 w następstwie niespełnienia przez nich ww. wymagań technicznych.
 5. W sytuacji, gdy Użytkownik i/lub Usługodawca napotka na problemy techniczne z dostępem do serwisu eTERAPIA24 lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami Usługodawca może przesłać zgłoszenie do ASPHYS S.A. na adres e-mail: serwis@eterapia24.pl.
 6. ASPHYS S.A. zastrzega sobie możliwość prowadzenia zaplanowanych wcześniej prac technicznych serwisu eTERAPIA24 jednocześnie gwarantując, że będzie je realizował w godzinach pomiędzy 22:00, a 6:00 (okno serwisowe). W czasie prowadzenie ww. prac dostęp Usługodawcy do serwisu eTERAPIA24 może być ograniczony lub niemożliwy.
 7. W sytuacji problemów technicznych z serwisem eTERAPIA24 Usługodawca mogą zgłaszać te problemy bezpośrednio ASPHYS S.A. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: serwis@eterapia24.pl; lub telefoniczne pod numerem: 322180470.

Artykuł 6. Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. prawidłowość podanych przez siebie danych;
  2. działania polegające na przesyłaniu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych osób, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste;
  3. działania sprzeczne z Regulaminem.
 2. ASPHYS S.A. nie gwarantuje Usługodawcy ciągłej, nieprzerwanej, bezawaryjnej pracy serwisu eTERAPIA24, jeżeli przerwa w jego działaniu wynikła z następujących przyczyn:
  1. z przyczyn niezawinionych przez ASPHYS S.A., w szczególności leżących po stronie operatora teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet;
  2. z przyczyn dotyczących Użytkownika i/lub Usługodawcy;
  3. z powodu cyberataku na ASPHYS S.A. lub podmiot z nim współpracujący w odniesieniu do serwisu
  4. z powodu siły wyższej – przez którą należy rozumieć w szczególności zdarzenia takie jak: atak hackerski, wojna, zamieszki, rozruchy, klęski naturalne takie jak np. silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, epidemie, powodzie, szkody spowodowane uderzeniem pioruna, pożary, akty prawne i decyzje władzy państwowej, jeżeli Strona nie mogła przewidzieć przeszkody i jej zapobiec.
 3. ASPHYS nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za brak funkcjonalności w serwisie eTERAPIA24, które nie są opisane w niniejszym Regulaminie;
  2. niezgodne z prawem wykorzystanie serwisu eTERAPIA24 przez Użytkownika;
  3. za nienależyte wykonanie Terapii zdalnej i/lub Rezerwacji wizyty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika i/lub Usługodawcy;
  4. za nienależyte wykonanie Terapii zdalnej i/lub Rezerwacji wizyty spowodowane awarią urządzeń nieobsługiwanych przez serwis eTERAPIA24 oraz awarią łącza poza siecią administrowaną przez ASPHYS S.A.;
  5. za jakość Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika wykonywanych w ramach Terapii zdalnej;
  6. za szybkość przesyłanych danych, wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych poza siecią administrowaną przez ASPHYS S.A.;
  7. za udostępnianie przez Użytkownika dostępu Terapii zdalnej osobie lub osobom innym niż wskazanym w e-mailu potwierdzającym umówienie Terapii zdalnej.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe

 1. ASPHYS S.A. zastrzega sobie uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdyby działanie Usługodawcy było niezgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdyby godziło w wizerunek serwisu eTERAPIA24.
 2. ASPHYS S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności serwisu eTERAPIA24 lub zmiany przepisów prawa, które mają zastosowanie do świadczonej Terapii zdalnej. Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na treść Umów zawartych pod rządami dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 3. W okresie przejściowym obowiązywania poprzedniej wersja Regulaminu i nowej wersji, na stronie serwisu eTERAPIA24 będzie publikowany Regulamin o treści dotychczasowej oraz Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazałoby się w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostanie w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Telewizyty, w przypadku sporów z Usługodawcą jest sąd właściwy dla siedziby ASPHYS S.A..
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.11.2020r.