Regulamin korzystania z serwisu eTerapia24

Artykuł 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

 1. eTERAPIA24 – nazwa własna (handlowa) określająca zespół środków technicznych i organizacyjnych będących serwisem internetowym, który jest dostępny w domenie eterapia24.pl. Serwis ten służy do realizowania Telewizyty, prowadzone przez Usługodawców na rzecz Użytkowników, na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. COMFORTEL – Comfortel sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Dojazdowa 9B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000253533, posługującą się numerami NIP: 6462714151 i REGON: 240198507, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.160.000,00 zł. Jest właścicielem i administratorem serwisu eTERAPIA24, z którego, na podstawie zawartej umowy z Usługodawcą, może korzystać Usługodawca.
 3. Usługodawca – podmiot i jego uprawnieni przedstawiciele (pracownicy i współpracownicy), który na podstawie zawartej umowy z COMFORTEL, może korzystać z serwisu eTERAPIA24 dla potrzeb świadczenia Użytkownikom swoich Usług w ramach Telewizyty.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z serwisu eTERAPIA24. Użytkownikiem może być osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w zakresie w jakim jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego.
 5. Telewizyta – Usługa świadczona drogą elektroniczną i stanowiąca usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umożliwia dwukierunkową, w czasie rzeczywistym, komunikację Użytkownika z Usługodawcą prowadzoną przy zastosowaniu dostępnych środków komunikacji elektronicznej, m.in. sesja audio, sesja audio wideo, sesja tekstowa, przesyłanie i udostępnianie on-line dokumentów i obrazów w powszechnie używanych formatach.
 6. Usługa – usługa dziedzinowa świadczona w trybie zdalnym przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług, regulujący zasady świadczenia Usługi. Regulamin jest regulaminem, o  którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Dane osobowe – dane osobowe Użytkownika i Usługodawcy, których zakres określa Regulamin. Dane Użytkownika i Usługodawcy przetwarzane są przez COMFORTEL na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w dokumencie Polityka Prywatności.
 9. Polityka Prywatności – dokument udostępniony na stronach serwisu eTERAPIA24,  realizujący obowiązek, o którym mowa w art. 13 RODO, zawierający informacje o podstawach i celach przetwarzania danych, a także prawach przysługujących Użytkownikowi.
 10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Strony – oznacza Usługodawcę i COMFORTEL.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu eTERAPIA24 przez Usługodawcę i Użytkownika.
 2. Korzystającym z serwisu eTERAPIA24 jest Usługodawca na warunkach i zasadach określonej w umowie zawartej pomiędzy Stronami.
 3. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Użytkownika jest Usługodawca.
 4. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez Usługodawcę z funkcjonalności serwisu eTERAPIA24, jest akceptacja Regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin Usługodawca oświadcza, że:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. potwierdza zgodność swoich Danych Osobowych, danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych kontaktowych uwidocznionych na swoim koncie;
  3. wyraża zgodę na warunki i zasady korzystania z serwisu eTERAPIA24, z uwzględnieniem okoliczności, że Telewizyta jest świadczona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Usługodawca przed rozpoczęciem korzystania z serwisu eTERAPIA24 zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować. Usługodawca może zapisać Regulamin na trwałym nośniku (opcja zapisu lub wydruku). Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego treści następuje poprzez zaznaczeniem odpowiedniego pola (checkbox). Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem możliwości skorzystania z tego serwisu. Każda zmiana Regulaminu przez COMFORTEL wymaga ponownego zapoznania się z nim i jego ponownej akceptacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 8. Korzystanie z serwisu eTERAPIA24 możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu eTERAPIA24 opisane są w Artykule 6. Regulaminu.

Artykuł 3. Zasady korzystania z serwisu eTERAPIA24

 1. Umówienie Telewizyty:
  1. Umówienie Telewizyty odbywa się poza serwisem eTERAPIA24, np. przy pomocy kontaktu bezpośredniego (telefonicznie lub mailowo) Użytkownika z Usługodawcą, za pośrednictwem platform innych dostawców, z którymi jest ustanowiona integracja z serwisem eTERAPIA24;
  2. Wnoszenie opłat przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy za wykonaną Telewizytę może odbywać się za pośrednictwem serwisu eTERAPIA24 lub metodami ustalonymi pomiędzy nimi;
  3. po umówieniu Telewizyty, na podany Usługodawcy adres e-mail, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wizyty, w której wskazane będą: imię i nazwisko Użytkownika, imię i nazwisko Usługodawcy, data Telewizyty oraz dane określające Usługodawcę.
 2. Warunki uczestniczenia w Telewizycie:
  1. uczestnictwo w Telewizycie możliwe jest tylko przez osobę, która jest Użytkownikiem (występuje w roli klienta/pacjenta) i umówiła z Usługodawcą Telewizytę;
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obecność w ustalonym terminie Telewizyty,
  3. Sesja Telewizyty będzie aktywna dla Użytkownika przez cały czas trwania zaplanowanej Telewizyty. Czas trwania sesji na bieżąco określa Usługodawca prowadzący Telewizytę.
 3. Odwoływanie Telewizyty:
  1. W celu odwołania Telewizyty lub zmiany jej terminu, Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio (telefonicznie lub mailowo) z Usługodawcą. Zasady odwoływania Telewizyty określa Usługodawca.
  2. W przypadku odwołania Telewizyty przez Użytkownika lub przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość e-mail.
 4. Korzystanie z serwisu eTERAPIA24 przez Usługodawcę wymaga założenia konta oraz subkont przyporządkowanych jego pracownikom i współpracownikom.
 5. Korzystanie z serwisu eTERAPIA24 przez Użytkownika nie wymaga zakładania konta. Użytkownik i umówiona Telewizyta są identyfikowane na podstawie linku wygenerowanego automatycznie przez eTERAPIA24 i wysłanego wiadomością e-mail do Użytkownika.

Artykuł 4. Dane osobowe

 1. COMFORTEL gromadzi i przetwarza dane osobowe Usługodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zwłaszcza przepisami:
  1. RODO;
  2. krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. COMFORTEL pełni rolę administratora danych osobowych w stosunku do danych osobowych podanych przez Usługodawcę dla celów korzystania z serwisu eTERAPIA24.
 3. W związku z wykonywaniem Telewizyty wymagane jest udzielenie przez Usługodawcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, także w postaci ich wizerunku. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi realizację Telewizyty.
 4. W serwisie eTERAPIA24 będą przetwarzane dane osobowe Usługodawcy jedynie w związku ze realizacją Telewizyty.
 5. COMFORTEL jako administrator danych osobowych na stronach serwisu eTERAPIA24 publikuje Politykę Prywatności zawierającą szczegółowe informacje dotyczące zasad i podstaw przetwarzania danych w tym dane kontaktowe, realizując w ten sposób obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 RODO.
 6. Serwis eTERAPIA24 wykorzystuje pliki cookies, szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.

Artykuł 5. Wymagania techniczne oraz okna serwisowe

 1. Dla prawidłowego działania serwisu eTERAPIA24 i wykonywanie Telewizyty wymagane jest aby Użytkownik i Usługodawca:
  1. korzystał ze stanowiska komputerowego (laptop lub komputer stacjonarny) ze zaktualizowanym oprogramowaniem (system operacyjny Windows lub macOS), pamięć RAM min. 4 GB, procesor min. 2-rdzeniowy 1.6 GHz lub szybszy, ekran o rozdzielczości min. 1280×720, kamera internetowa, mikrofon, głośnik dostęp sieci Internet oraz do poczty elektronicznej (e-mail);
  2. korzystał z zaktualizowanej przeglądarki internetowej (preferowane Firefox lub Chrome) zapewniającej prawidłowe wyświetlanie stron internetowych, z obsługą protokołu SSL, z włączoną obsługą języka JavaScript, wspierająca HTML5, CSS3;
  3. posiadał włączoną obsługę Cookies.
 2. W celu zapewnienia należytej jakości Telewizyty, Użytkownik i Usługodawca winni zapewnić łączę dostępu do sieci Internet o przepływności nie gorszej niż 6 Mbps przypadające na jedno stanowisko komputerowe.
 3. Użytkownik i Usługodawca zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić warunki techniczne określone powyżej, jako niezbędne do korzystania z serwisu eTERAPIA24.
 4. COMFORTEL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika i Usługodawcy z serwisu eTERAPIA24 w następstwie niespełnienia przez nich ww. wymagań technicznych.
 5. W sytuacji, gdy Użytkownik i/lub Usługodawca napotka na problemy techniczne z dostępem do serwisu eTERAPIA24 lub jej poszczególnymi funkcjonalnościami Usługodawca może przesłać zgłoszenie do COMFORTEL na adres e-mail: serwis@eterapia24.pl.
 6. COMFORTEL zastrzega sobie możliwość prowadzenia zaplanowanych wcześniej prac technicznych serwisu eTERAPIA24 jednocześnie gwarantując, że będzie je realizował w godzinach pomiędzy 22:00, a 6:00 (okno serwisowe). W czasie prowadzenie ww. prac dostęp Usługodawcy do serwisu eTERAPIA24 może być ograniczony lub niemożliwy.
 7. W sytuacji problemów technicznych z serwisem eTERAPIA24 Usługodawca mogą zgłaszać te problemy bezpośrednio COMFORTEL przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: serwis@eterapia24.pl; lub telefoniczne pod numerem: 322180290.

Artykuł 6. Odpowiedzialność stron

 1. Usługodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
  1. prawidłowość podanych przez siebie danych;
  2. działania polegające na przesyłaniu treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Usługodawcy lub innych osób, a w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste;
  3. działania sprzeczne z Regulaminem.
 2. COMFORTEL nie gwarantuje Usługodawcy ciągłej, nieprzerwanej, bezawaryjnej pracy serwisu eTERAPIA24, jeżeli przerwa w jego działaniu wynikła z następujących przyczyn:
  1. z przyczyn niezawinionych przez COMFORTEL, w szczególności leżących po stronie operatora teleinformatycznego zapewniającego dostęp do sieci Internet;
  2. z przyczyn dotyczących Użytkownika i/lub Usługodawcy;
  3. z powodu cyberataku na COMFORTEL lub podmiot z nim współpracujący w odniesieniu do serwisu
  4. z powodu siły wyższej – przez którą należy rozumieć w szczególności zdarzenia takie jak: atak hackerski, wojna, zamieszki, rozruchy, klęski naturalne takie jak np. silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, epidemie, powodzie, szkody spowodowane uderzeniem pioruna, pożary, akty prawne i decyzje władzy państwowej, jeżeli Strona nie mogła przewidzieć przeszkody i jej zapobiec.
 3. COMFORTEL nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za brak funkcjonalności w serwisie eTERAPIA24, które nie są opisane w niniejszym Regulaminie;
  2. niezgodne z prawem wykorzystanie serwisu eTERAPIA24 przez Użytkownika;
  3. za nienależyte wykonanie Telewizyty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika i/lub Usługodawcy;
  4. za nienależyte wykonanie Telewizyty spowodowane awarią urządzeń nieobsługiwanych przez serwis eTERAPIA24 oraz awarią łącza poza siecią administrowaną przez COMFORTEL;
  5. za jakość Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika wykonywanych w ramach Telewizyty;
  6. za szybkość przesyłanych danych, wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych poza siecią administrowaną przez COMFORTEL;
  7. za udostępnianie przez Użytkownika dostępu Telewizyty osobie lub osobom innym niż wskazanym w e-mailu potwierdzającym umówienie Telewizyty.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe

 1. COMFORTEL zastrzega sobie uprawnienie do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdyby działanie Usługodawcy było niezgodne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdyby godziło w wizerunek Serwisu.
 2. COMFORTEL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności serwisu eTERAPIA24 lub zmiany przepisów prawa, które mają zastosowanie do świadczonej Zmiana Regulaminu nie będzie wpływać na treść Umów zawartych pod rządami dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 3. W okresie przejściowym obowiązywania poprzedniej wersja Regulaminu i nowej wersji, na stronie serwisu eTERAPIA24 będzie publikowany Regulamin o treści dotychczasowej oraz Regulamin w aktualnie obowiązującej wersji.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazałoby się w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostanie w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Telewizyty, w przypadku sporów z Usługodawcą jest sąd właściwy dla siedziby COMFORTEL.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26.03.2020r.